REKRUTACJA

REKRUTACJA do publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na rok szkolny 2021/2022

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

W Trójmieście rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu

Nabór: https://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

Przydatny słowniczek dla kandydata:

Punkt Naboru – każda szkoła ponadpodstawowa na terenie miasta Sopotu objęta systemem naboru elektronicznego.

Lista preferencji kandydata – to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której mu najbardziej zależy, do klasy na której zależy mu najmniej.

Szkoła pierwszego wyboru – to szkoła ponadpodstawowa, którą kandydat wybiera jako pierwszą, do której chciałby się dostać (na której kandydatowi najbardziej zależy) i która zajmować się będzie obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty.

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto w systemie, wprowadza swoje dane, wybiera klasy na liście swoich preferencji, drukuje podanie i zanosi je do szkoły pierwszego wyboru.

Kandydaci do publicznych młodzieżowych szkół ponadpodstawowych mogą składać dokumenty do co najwyżej trzech szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Sopotu.

UWAGA: Nie ma ograniczenia liczby wybieranych klas w ramach trzech szkół, do których uczeń chciałby się dostać.

Harmonogram działań kandydatów

Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U., poz.493 z późn. zm.) ogłasza się TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału wstępnego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych od 17 maja 2021
do 31 maja 2021
do godz. 15.00
od 3 sierpnia 2021
do 6 sierpnia 2021
Złożenie wniosku, w tym zmiana o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe od 17 maja 2021
do 21 czerwca 2021
do godz. 15.00
od 3 sierpnia 2021
do 5 sierpnia 2021
Uzupełninie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmian przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje od 25 czerwca 2021
do 14 lipca 2021
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności do 14 maja 2021 do 14 maja 2021
Przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych* od 1 czerwca 2021
do 14 czerwca 2021
II termin:
do 8 lipca 2021
od 6 sierpnia 2021
do 10 sierpnia 2021
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej* od 1 czerwca 2021
do 14 czerwca 2021
II termin:
do 8 lipca 2021
od 6 sierpnia 2021
do 10 sierpnia 2021
Przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych. Przeprowadzenie sprawdzianów predyspozycji językowych (klasy wstępne)* od 1 czerwca 2021
do 14 czerwca 2021
II termin: do 8 lipca 2021
od 6 sierpnia 2021
do 10 sierpnia 2021
Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianów uzdolnień kierunkowych I termin:
do 17 czerwca 2021
II termin:
do 9 lipca 2021
do 13 sierpnia 2021
Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej I termin:
do 17 czerwca 2021
II termin:
do 9 lipca 2021
do 13 sierpnia 2021
Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna) I termin:
do 17 czerwca 2021
II termin:
do 9 lipca 2021
do 13 sierpnia 2021
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach do 14 lipca 2021 do 5 sierpnia 2021
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach do 21 lipca 2021 13 sierpnia 2021
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 22 lipca 2021 16 sierpnia 2021
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie od 17 maja 2021
do 26 lipca 2021
od 3 sierpnia 2021
do 13 sierpnia 2021
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem** od 23 lipca 2021
do 30 lipca 2021
do godz. 15:00
od 17 sierpnia 2021
do 20 sierpnia 2021
do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 2 sierpnia 2021
do godz. 14:00
23 sierpnia 2021
Opublikowanie przez Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 3 sierpnia 2021 24 sierpnia 2021

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz.15.00 w postępowaniu uzupełniającym , wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

image